Opptakskrav

01. OSM Aviation Academy Student

Utdanning ved OSM Aviation Academy bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Man må være 18 år for å søke.

For opptak til studier ved OSM Aviation Academy kan man søke på bakgrunn av følgende alternativ:

Alternativ 1 – Opptak basert på generell studiekompetanse:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med vitnemål fra studieforberedende utdanningsprogram, med fagene:
  • Matematikk
   • Matematikk 2a, eller:
   • Matematikk teoretisk eller praktisk Vg1 + Vg2 (224 årstimer), eller:
   • 3b 140 timer teoretisk eller praktisk matematikk + matematikk R1 (140 årstimer), eller:
   • Matematikk S1+S2 (140 + 140 årstimer)
  • Engelsk
   • Engelsk Vg1 (140 årstimer )
  • Fysikk
   • Fysikk 1 (140 årstimer)
  • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 1
  • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 2
  • Godkjent EASA Class 1 Medical certificate
plane

Alternativ 2 – Opptak basert på videregående yrkesopplæring:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med vitnemål fra relevant yrkesfaglig utdanningsprogram, med fagene:
  • Matematikk
  • Engelsk*
  • Fysikk**
 • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 1
 • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 2
 • Godkjent EASA Class 1 Medical certificate

*Dersom søkeren ikke har lest faget Engelsk, kan søkeren gjennomføre en TOEFL prøve. Da kreves det 85 poeng for å oppfylle kravet om tilstrekkelig Engelsk kompetanse for å kunne gjennomføre en pilotutdannelse.

**Dersom søkeren ikke har lest faget Fysikk kan man gjennomføre ett distanse-kurs på 2 uker med heltidsstudier etterfulgt av en hjemmeeksamen.

06. Approach plate OSM Aviation Academy

Alternativ 3 – Opptak basert på realkompetansevurdering:

Søkere uten fullført videregående opplæring med vitnemål har krav på å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

I en realkompetansevurdering blir det vurdert om søkerens realkompetanse er likeverdig med opptakskravene for andre søkere.

Realkompetansesøkere må også levere følgende dokumentasjon:

 • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 1
 • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 2
 • Godjent EASA Class 1 Medical certificate

Opptakskravene hos OSM Aviation Academy er et viktig utgangspunkt for din karriere som pilot, ettersom den fastslår din egnethet til å bli en kommersiell pilot. Den sikrer også at du har de riktige ferdighetene for å kunne fullføre utdanningen.

Med andre ord, opptakskravene er der for din skyld, slik at du kan starte karrieren og kjenne deg trygg på at du har det som skal til for å lykkes. 

plane

Realkompetansevurdering er en prosess i flere trinn

Informasjon og veiledning

Teksten nedenfor beskriver prosessen ved vår skole. Mange fylker har karrieresentre som kan bidra med generell informasjon og karriereveiledning.

Søkere kan finne mere informasjon om opptak og realkompetansevurdering i skolens forskrift eller gjennom å besøke Kompetanse Norge sine hjemmesider.

Ta kontakt med info@osmaviationacademy.com for mer spesifikk informasjon om våre krav om opptak basert på realkompetansevurdering.

Søknaden kan leveres lokalt til OSM Aviation Academy gjennom å sende dokumentasjon til admissions@osmaviationacademy.com.

Kartlegging av kompetanse

Kartleggingen handler om å samle dokumentasjon eller på annen måte å beskrive søkerens realkompetanse. Dokumentasjon kan være attester og kursbevis eller andre dokumenter fra ulike former for læringsaktiviteter. Dokumentasjon kan også beskrive kompetanse opparbeidet på en arbeidsplass, i form av en egenerklæring eller signert av leder. En cv kan gi nyttig oversikt over opparbeidet realkompetanse.

Mer informasjon om hvordan du kan dokumentere realkompetanse, samt nyttige verktøy, finner man på Kompetanse Norge sine hjemmesider.

 

plane

Vurdering

Søkerens kartlagte realkompetanse vurderes mot skolens krav for opptak.

Relevant praksis fra arbeid i relevant bransje kan vurderes som likeverdig med fagkravene over. Dokumentasjonen må i tilfelle beskrive det faglige utbyttet praksisen har gitt.

Kravene i matematikk, fysikk og engelsk kan imøtekommes på følgende måte:

Matematikk

Søkerens matematikk kunnskap vil bli evaluert i tre av modulene som er en del av Pilot Aptitude Testene, beskrevet nedenfor.

Engelsk

TOEFL eksamen med minimum 85 poeng kan erstatte krav om engelsk.

Fysikk

Søkeren må gjennomføre og bestå en distansekurs i fysikk som løper over 2 uker med heltidsstudier. Søkeren må bestå en hjemmeeksamen på slutten av kurset.

Som en del av realkompetansevurderingen må søkeren gjennomføre og bestå Pilot Aptitude Test – del 1 og 2, hvor søkerens grunnkvalifikasjoner innenfor flere områder relevant for yrkesrollen som pilot blir evaluert. Disse testene evaluerer søkerens ferdigheter innenfor områdene:

 • Logikk
 • Matematikk
 • Perseptuell kapasitet (nøyaktighet og hurtighet)
 • Minnekapasitet
 • Spatial orientering
 • Multitasking evner
 • Stress toleranse
 • Koordinasjonsevner (psykomotorisk)

Legg merke til at søker også må fremlegge godkjent EASA Class 1 Medical certificate.

Realkompetansevurderingen utføres av en komité som består av fagpersoner med erfaring fra flybransjen og ledes av Head of Training på OSM Aviation Academy.

Når en vurdering av realkompetanse gjennomføres skal tidligere vurderinger av realkompetanse ved OSM Aviation Academy tas med i betraktningen for å etterleve prinsippet om etterprøvbarhet.

Dokumentasjon av vurderingen

Søkeren får tilsendt resultatet av opptaksvurderingen i form av et begrunnet avslagsbrev eller opptaksbrev.

Søkeren kan få sin realkompetanse godkjent for opptak og likevel ikke få studieplass, dersom det er konkurranse om studieplassene på det aktuelle studiet.

Les om våre kurser

Courses

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)