FAQ | EASA INTEGRERT

Ofte stilte spørsmål

Ofte Stilte Spørsmål

Her vil du finne svarene på de mest vanlig stilte spørsmål (FAQ) angående OSM Aviation Academy og våre utdanninger. Siden vår FAQ er basert på spørsmål som stilles til oss vil den oppdateres kontinuerlig ettersom nye spørsmål kommer inn. I menyen til venstre finner du forskjellige kategorier. 

Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål i vår FAQ kan du sende oss en melding på kontaktsiden vår eller send oss en melding på Facebook.

Airline Ready Pilot

Hva innebærer det å være 'airline ready pilot'?

Å være 'airline ready' innebærer at du uteksamineres med alle den kunnskapen og de ferdighetene du trenger for å lykkes i karrieren din som pilot. Flyselskapene krever langt mer enn bare ett pilotsertifikat av sine piloter og for at du skal bli en utmerket trafikkflyger sørger vi for å undervise og utfordre deg på en møte som gjør at du får mest mulig ut av utdannelsen din. 

Ved siden av å lære hvordan man skal mestre kjerne kompetansen av en professjonell pilot, forventes det også at du viser en positiv og driven holdning under hele treningen. Holdning og motivasjon er to av de viktigste faktorene for og lykkes i utdanningen og karrieren din.

Hvilken flymaskin kommer jeg til å fly etter endt utdannelse?

Det kommer an på hva slags flymaskiner selskapet du jobber for opererer og hvilken flytype arbeidsgiveren din har behov for piloter på. 

Hva menes med "the right attitude"?

En profesjonell pilot må være pålitelig, punktlig og ryddig. Man må ha disiplin for å komme seg gjennom studiene og for å gjennomføre arbeidsoppgavene sine på en trygg og effektiv måte. 

Det er viktig at man som elev på en flyskole er mottagelig for tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk. Man forventes å dele kunnskap og erfaringer med medelever og andre. Det er viktig at en pilot er høflig og har respekt for sine medmennesker. 

Det er en nulltoleranse når det gjelder misbruk av narkotiske stoffer og misbruk av alkohol. 

Opptakskrav

What are the pre-entry requirements to apply?

Utdanning ved OSM Aviation Academy bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Man må være 18 år for å søke.

For opptak til studier ved OSM Aviation Academy kan man søke på bakgrunn av følgende alternativ:

Alternativ 1 – Opptak basert på generell studiekompetanse:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med vitnemål fra studieforberedende utdanningsprogram, med fagene:
  • Matematikk
   • Matematikk 2a, eller:
   • Matematikk teoretisk eller praktisk Vg1 + Vg2 (224 årstimer), eller:
   • 3b 140 timer teoretisk eller praktisk matematikk + matematikk R1 (140 årstimer), eller:
   • Matematikk S1+S2 (140 + 140 årstimer)
  • Engelsk
   • Engelsk Vg1 (140 årstimer )
  • Fysikk
   • Fysikk 1 (140 årstimer)
  • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 1
  • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 2
  • Godkjent EASA Class 1 Medical certificate

Alternativ 2 – Opptak basert på videregående yrkesopplæring:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med vitnemål fra relevant yrkesfaglig utdanningsprogram, med fagene:
  • Matematikk
  • Engelsk*
  • Fysikk**
 • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 1
 • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 2
 • Godkjent EASA Class 1 Medical certificate

*Dersom søkeren ikke har lest faget Engelsk, kan søkeren gjennomføre en TOEFL prøve. Da kreves det 85 poeng for å oppfylle kravet om tilstrekkelig Engelsk kompetanse for å kunne gjennomføre en pilotutdannelse.

**Dersom søkeren ikke har lest faget Fysikk kan man gjennomføre ett distanse-kurs på 2 uker med heltidsstudier etterfulgt av en hjemmeeksamen.

Alternativ 3 – Opptak basert på realkompetansevurdering:

Søkere uten fullført videregående opplæring med vitnemål har krav på å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

I en realkompetansevurdering blir det vurdert om søkerens realkompetanse er likeverdig med opptakskravene for andre søkere.

Realkompetansesøkere må også levere følgende dokumentasjon:

 • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 1
 • Godkjent Pilot Aptitude Test – Part 2
 • Godjent EASA Class 1 Medical certificate

Opptakskravene hos OSM Aviation Academy er et viktig utgangspunkt for din karriere som pilot, ettersom den fastslår din egnethet til å bli en kommersiell pilot. Den sikrer også at du har de riktige ferdighetene for å kunne fullføre utdanningen.

Med andre ord, opptakskravene er der for din skyld, slik at du kan starte karrieren og kjenne deg trygg på at du har det som skal til for å lykkes.

Hvilke fag må jeg ha lest på videregående?

Du må ha lest følgende fag på videregående:

 1. Generell studiekompetanse* fra videregående med karakter i følgende fag:
  1. Matematikk (teoretisk eller praktisk Vg1 + Vg2), og;
   1. R1 mattematikk, eller;
   2. S1+S2 mattematikk
  2. Engelsk (Vg1 + Vg2)*
  3. Fysikk Vg1**

*Dersom du ikke har generell studiekompetanse eller har lest Engelsk på videregående kan du ta en TOEFL test (les mer). Du kan også søke basert en vurdering av din realkompetanse, les mer om dette under "Hva er opptakskravene?". 

**Dersom du ikke har lest fysikk på videregående kan du ta ett to-ukers fysikk kurs hos OSM Aviation Academy dersom du oppfyller øvrige krav for realkompetanse.

Obs! Fysikkurset hos OSM Aviation Academy kan bare påbegynnes etter du har gjort Pilot Aptitude Test (del 1 og 2) med godkjent resultat. Disse testene er også ett krav for de som søker basert på realkompetanse. 

Hvor gode karakterer må jeg ha?

Det er tilstrekkelig om du har Generell Studiekompetanse og følgende karakterer:

 1. Matematikk (teoretisk eller praktisk Vg1 + Vg2) - Minst 2 i karakter, og;
  1. R1 mattematikk - Minst 2 i karakter eller;
  2. S1+S2 mattematikk - Minst 2 i karakter
 2. Engelsk (Vg1 + Vg2) - Minst 2 i karakter
 3. Fysikk Vg1 - Minst 2 i karakter

Det er verdt å legge til at dersom du har karakteren 2 i alle disse fagene vil det kreve langt mer arbeid for å lykkes i de teoretiske fagene som en pilot student forventes å lære seg. 

En sterkere karakter vil i de overnevnte fagene vil være en stor fordel og styrke for deg under utdanningen din. 

Hvorfor trenger jeg en Pilot Aptitude Test før jeg kan søke?

Under en Pilot Aptitude Test evaluerer vi mange ferdigheter som er veldig viktig for å lykkes som elev hos oss og senere i sin karriere som pilot. Det er derfor like mye for din del at vi krever disse testene, som det er viktig for oss å sikre at elevene som går på skolen vår kan fullføre utdanningen og bli dyktige piloter. 

Områdene som evalueres under Pilot Aptitude Test er:

Første del (100 EUR)

 • Logikk
 • Koordinasjon
 • Romforståelse
 • Minnekapasitet
 • Teknisk forståelse
 • Multitasking
 • Stress toleranse
 • Hoderegning
 • Mattematikk (dividering, multiplisering, trigonometri m.m. uten bruk av kalkulator)

Andre del (500 EUR)*

Når man klarer den første delen av Pilot Aptitude Test går man videre til del 2, der man får treffe en flypsykolog. Du vil gjennomgå ett intervju hvor din personlighet, motivasjon og holdning vil evalueres. Samt noen flere tester basert på ditt resultat under første del. 

*Du vil få refundert prisen for andre del gjennom en redusert kursavgift, dersom du søker og kommer inn på OSM Aviation Academy som elev i vårt integrerte program. 

Hvorfor trenger jeg en medisinsk undersøkelse for å bli pilot?

Hvordan gjøres en realkompetansevurdering?

Realkompetansevurdering er en proseess i flere trinn

Informasjon og veiledning

Teksten nedenfor beskriver prosessen ved vår skole. Mange fylker har karrieresentre som kan bidra med generell informasjon og karriereveiledning.

Søkere kan finne mere informasjon om opptak og realkompetansevurdering i skolens forskrift eller gjennom å besøke Kompetanse Norge sine hjemmesider.

Ta kontakt med info@osmaviationacademy.com for mer spesifikk informasjon om våre krav om opptak basert på realkompetansevurdering.

Søknaden kan leveres lokalt til OSM Aviation Academy gjennom å sende dokumentasjon til admissions@osmaviationacademy.com.

Kartlegging av kompetanse

Kartleggingen handler om å samle dokumentasjon eller på annen måte å beskrive søkerens realkompetanse. Dokumentasjon kan være attester og kursbevis eller andre dokumenter fra ulike former for læringsaktiviteter. Dokumentasjon kan også beskrive kompetanse opparbeidet på en arbeidsplass, i form av en egenerklæring eller signert av leder. En cv kan gi nyttig oversikt over opparbeidet realkompetanse.

Mer informasjon om hvordan du kan dokumentere realkompetanse, samt nyttige verktøy, finner man på Kompetanse Norge sine hjemmesider.

Vurdering

Søkerens kartlagte realkompetanse vurderes mot skolens krav for opptak.

Relevant praksis fra arbeid i relevant bransje kan vurderes som likeverdig med fagkravene over. Dokumentasjonen må i tilfelle beskrive det faglige utbyttet praksisen har gitt.

Kravene i matematikk, fysikk og engelsk kan imøtekommes på følgende måte:

Matematikk

Søkerens matematikk kunnskap vil bli evaluert i tre av modulene som er en del av Pilot Aptitude Testene, beskrevet nedenfor.

Engelsk

TOEFL eksamen med minimum 85 poeng kan erstatte krav om engelsk.

Fysikk

Søkeren må gjennomføre og bestå en distansekurs i fysikk som løper over 2 uker med heltidsstudier. Søkeren må bestå en hjemmeeksamen på slutten av kurset.

Som en del av realkompetansevurderingen må søkeren gjennomføre og bestå Pilot Aptitude Test – del 1 og 2, hvor søkerens grunnkvalifikasjoner innenfor flere områder relevant for yrkesrollen som pilot blir evaluert. Disse testene evaluerer søkerens ferdigheter innenfor områdene:

 • Logikk
 • Matematikk
 • Perseptuell kapasitet (nøyaktighet og hurtighet)
 • Minnekapasitet
 • Spatial orientering
 • Multitasking evner
 • Stress toleranse
 • Koordinasjonsevner (psykomotorisk)

Legg merke til at søker også må fremlegge godkjent EASA Class 1 Medical certificate.

Realkompetansevurderingen utføres av en komité som består av fagpersoner med erfaring fra flybransjen og ledes av Head of Training på OSM Aviation Academy.

Når en vurdering av realkompetanse gjennomføres skal tidligere vurderinger av realkompetanse ved OSM Aviation Academy tas med i betraktningen for å etterleve prinsippet om etterprøvbarhet.

Dokumentasjon av vurderingen

Søkeren får tilsendt resultatet av opptaksvurderingen i form av et begrunnet avslagsbrev eller opptaksbrev.

Søkeren kan få sin realkompetanse godkjent for opptak og likevel ikke få studieplass, dersom det er konkurranse om studieplassene på det aktuelle studiet.

Hva hvis jeg ikke har engelsk?

Hvis du ikke har studert engelsk på videregående, kan du komplettere søknaden din med en TOEFL prøve med en poengsum på minimum 80.

TOEFL prøven er en forlenget engelsk test som måler dine evner til å lese, lytte, snakke og skrive på engelsk. Det er fire seksjoner, poengsummene tilsammen vil bestemme din totale poengsum. 

Les mer om TOEFL testen her.

Må jeg ha en uttømmende politiattest for å søke?

For å bli ansatt innen luftfart vil arbeidsgiveren kreve at du kan fremvise en uttømmende politiattest når du blir ansatt. Vi anbefaler at du tar kontakt med luftfartstilsynet dersom du vil vite mer om dette kravet. 

Les mer på luftfartstilsynets hjemmesider.

Pilot Aptitude Test

Hva er en Pilot Aptitude Test?

En Pilot Aptitude Test er en serie med tester som du må gjennom for å forsikre deg om at du har det som kreves for å bli trafikkflyger. Testene er en kombinasjon av databaserte tester, manuelle tester og intervju med flypsykolog. Du må bestå en Pilot Aptitude Test for å søke til vår integrerte trafikkflygerutdanning.

How to prepare

Hvordan melder jeg meg opp for en Pilot Aptitude Test?

Hvis du ønsker å melde deg opp for en Pilot Aptitude Test på OSM Aviation Academy, kan du klikke på lenken under for å gå direkte til registeringssiden. Du kan se alle ledige datoer fra drop-down menyen.

Klikk her for å registre deg for Pilot Aptitude Test

Du må ha med deg følgende til prøven:

 • Sluttkarakterer fra Videregående Skole
 • Statlig utstedt ID (som f.eks. pass eller førerkort)

Hvis du lykkes i del 1 av Pilot Aptitude Test vil vi sette deg opp for del 2 på den neste tilgengelige datoen. Del 2 av prøven gjøres i Västerås eller Oslo.

Prisen for del 2 av Pilot Aptitude Test er 500 EUR og vil bli trukket fra registreringsavgiften hvis du blir tatt opp til en av våre integrerte pilotprogrammer.

Timeplan for Pilot Aptitude Test

Den første delen av Pilot Aptitude Test tar plass under en av våre Pilot Open Days (åpen dag) eller på en separat prøvedag i Västerås eller Oslo. Dersom du registrer deg for en Pilot Aptitude Test, vil du ikke ha mulighet til å melde deg opp på en introduksjons flygning på den samme dagen i Västerås.

Prøvene er normalt planlagt på morgenen mellom klokken 08:00 – 12:00 CET.

Dersom du skulle ha flere spørsmål angående Pilot Aptitude Test send oss en e-post på info@osmaviationacademy.com og skriv «Pilot Aptitude Test» i emnefeltet for mer informasjon.

Hva blir jeg testet i på en Pilot Aptitude Test?

Pilot Aptitude Test er delt inn I to deler

Du kan gjøre de første delen på en av våre Pilot Open Days (åpen dag) eller på ekstra testdager som vi arrangerer. Dersom du består den første delen, kan du melde deg opp på den andre delen av prøven. Denne delen kan bli gjort i Stockholm, Västerås, eller Oslo.

Registrer deg nå.

 

Del 1 – 100 EUR

Den første delen av Pilot Aptitude Test koster 100 EUR og tar cirka 2,5 timer å fullføre. Du vil bli testet i følgende kapasiteter under prøven:

 • Logisk tenkning
 • Perseptuell kapasitet (nøyaktighet og hastighet)
 • Orientering i rommet
 • Minne
 • Teknisk/mekanisk forståelse
 • Multitasking evner
 • Stress toleranse
 • Mental aritmetikk

Hvordan forbereder du deg.

 

Del 2 – 500 EUR

Del 2 av Pilot Aptitude Test koster 500 EUR og kan bli booket så snart du har bestått del 1. Den andre delen tar cirka 2 timer å fullføre.

Del 2 er et intervju med en flypsykolog hvor søkeren blir evaluert på karakter, personlighet, motivasjon, og holdning. Man vil også gjennomgå ytterligere tester hvor tekniske evner blir evaluert. Kandidaten bør være forberedt på å gjennomgå tester som omfatter samtlige punkter som i del 1 av Pilot Aptitude Test.

*Prisen for del 2 av Pilot Aptitude Test vil bli tilbakebetalt gjennom en redusert opptaksavgift hvis du blir tatt opp til en av våre pilotprogrammer.

Hvor mange forsøk har jeg for å bestå Pilot Aptitude Test?

Dersom du ikke får bestått på ditt første forsøk, så kan du prøve igjen etter minimum 6 måneder.

Skulle du ikke bestå prøven på ditt andre forsøk, kan du prøve igjen en tredje og siste gang. Du må vente minimum 6 måneder mellom hvert forsøk.

Hvordan forbereder du deg

Hvor lenge er Pilot Aptitude Test gyldig?

Når du gjør en Pilot Aptitude Test, er den delt inn i to deler. Du vil måtte klare begge delene for å fullføre hele prøven. Pilot Aptitude Test del 1 kan gjøres på alle våre Pilot Open Days (begrenset antall ledige plasser) eller under en av våre ekstra prøvedager i Västerås, Sverige eller Oslo, Norge.

Hvis du skulle bestå den første delen av Pilot Aptitude Test, må du bestå den andre delen innen 6 måneder for å få et Diplom. Dersom du venter mer en 6 måneder før du prøver deg på del to, må du gjøre den første delen på nytt.

Når begge delene er fullført med et godkjent resultat, er prøven gyldig i 5 år. Derfor kan det være en god idé å gjøre prøven før du planlegger å søke deg inn på ett av våre programmer.

Hva hvis jeg ikke har mulighet til å ta Pilot Aptitude Test på OSM Aviation Academy?

Du kan gjøre prøven direkte hos flypsykologisk senter hvis du ikke har muligheten til å gjøre prøven hos oss.

Husk at prøven da ikke vil bli delt i to deler. Prisen for prøven blir da cirka 6000 NOK og vil ikke bli subtrahert fra registreringsavgiften. Du kan også søke deg inn på våre programmer med en godkjent Pilot Aptitude Test fra disse godkjente sentrene.

I Norge har vi følgende godkjente flypsykologer:

 • SIAP tilbyr tester i Oslo

I Sverige har vi følgende godkjente flypsykologer:

I resten av Europa har vi følgende godkjente flypsykologer:

Kan jeg forberede meg til Pilot Aptitude Test?

Det korte svaret er ja. På samme måte som du kan trene kroppen din, kan også «ta med hjernen din til treningssenteret» for å gjøre den bedre, sterkere og raskere. En av de viktigste tinge å tenke på, er at du har hatt en god natts søvn og spist en god og sund frokost før prøven.

Hvis du vil lære noen tips og triks som kan trene hjernen din, anbefaler vi at du sjekker ut vår guide.

Hvordan forbereder du deg

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på om jeg har klart testene?

Pilot Aptitude Test er delt inn i to deler. Den første delen består av data-baserte tester og du vil få svar på e-post 7-10 dager etter at du har gjennomført testene. 

Dersom du tar deg videre fra del 1 vil vi skjemalegge deg for del 2 på neste tilgjengelige dato. Etter du har gjennomført del 2 vil det også ta 7-10 dager før du får svar på om du har klart testene. 

Medisinsk undersøkelse

Hvordan bestiller jeg en medisinsk vurdering – EASA Medical Class 1?

EASA Medical Class 1 evaluering må fullføres og sendes til OSM Aviation Academy før kursstart. Vi anbefaler at du gjør EASA Medical Class 1 evalueringen etter at du har mottatt akseptbrevet om studieplass, da evalueringen er nokså dyr.

Den flymedisinske undersøkelsen kan gjennomføres hos en av de godkjente Aero Medical Centers nedenfor:

Norge

Sverige

Kan jeg bruke briller – hvis ja, hva er begrensningene?

Svaret er ja, du kan bruke briller. Skarpheten med eller uten korreksjoner (briller eller linser) skal være 0,7 eller bedre for hvert øye og med begge øyer, 1,0 eller bedre. Du kan ikke være mer astigmatisk enn 2 Dp.

Dersom du er usikker om synet og/eller noen av begrensningene, konsulter en flylege. Du finner en komplett liste over flyleger i Norge her.

For en liste over godkjente flyleger i Sverige, klikk her.

Er det greit å ha tatt en laser operasjon?

Laser operasjon av hornhinnen kan være ett problem. Søkeren kan få en godkjennelse fra myndighetene etter en ekstra undersøkning.

Kan jeg være fargeblind og klare den medisinske undersøkelsen?

Det kommer an på omfanget av fargeblindheten. Ishihara-testen må bestås. Kontakt en flylege for videre informasjon.

Kan jeg bestå den medisinske undersøkningen hvis jeg har allergier og/eller astma?

Det kommer an på omfanget. Ved å gjøre en medisinsk undersøkning, kan legen fastslå om du møter kravene til å få utstedt et klasse 1 medisinsk sertifikat.

Hva hvis jeg har høyt/lavt blodtrykk? Kan jeg ha det under den medisinske undersøkelsen?

Blodtrykk over 160/95 ved flere tilfeller vil mest sannsynlig være diskvalifiserende.

Lavt blodtrykk kan forårsake besvimelse og hjerteproblematikk, det vil hindre deg i å skaffe deg et klasse 1 medisinsk sertifikat.  

Finnes det en øvre og/eller nedre grense for vekt og høyde for en kommersiell pilot?

Det finnes ingen spesifikk høyde som er for kort eller for lang. Vi kan fastslå om høyden din er innenfor grensene ved at du prøvesitter flymaskinene våre for å se om din høyde er innenfor våre grenser.

Når du flyr en flymaskin er det viktig at armene og føttene dine er lange nok til at man når kontrollene, samt at du klarer å tilføre nok kraft på kontrollene for å kunne føre flymaskinen på en trygg og sikker måte.

Maks Body Mass Index (BMI) for å arbeide som en pilot er 35. Du kan kalkulere din BMI ved å dele vekten din i kilogram (kg) med kvadratet av høyden din i meter (m).

For eksempel, en person som veier 105 kg og som er 194 cm høy ville kalkulert sin BMI som det her:

1,94 x 1,94 = 3,7636

105 / 3,7636 ~ 27,9 BMI

Hva kan forårsake at man IKKE består den medisinske undersøkelsen?

 • Søvnapné
 • Svimmelhet/balanseforstyrrelser
 • Epilepsi
 • Migrene
 • Insulin behandling for diabetes
 • Bruk av psykiatrisk medisin
 • Ubehandlet brokk og navlestrengbrokk

Pilot Open Day

Hva er en Pilot Open Day?

Pilot Open Day er hva vi kaller våre informasjonsdager. Under en Pilot Open Day vil du ha mulighet til å lære mer om skolen vår og hvordan du kan bli kommersiell pilot.

Du vil lære deg om flybransjen og vi vil vise deg hvordan du kommer deg på rullebanen og blir "klarert for takeoff".

 

Pilot Open Day Full Version

 

Se kommende arrangementer

Kan jeg bestille en prøveleksjon i ett av skolens fly?

Ja! På våre Pilot Open Days (informasjonsdager) i Västerås, Sverige, får du en unik mulighet til å bli med på en introduksjonsflygning med en av våre flyinstruktører, i en Cessna 172 G1000!

Reservasjon for en prøveleksjon må gjøres senest en uke før datoen på Pilot Open Day og har et begrenset antall plasser.

Prisen for en introduksjonsflyging i Cessna 172 er 120 EUR.

 

Pilot Open Day - Cessna 172

 

Se kommende arrangementer

Kan jeg bestille en prøveleksjon skolens Boeing 737 NG simulator?

Ja! På våre Pilot Open Days (informasjonsdager) i Västerås, Sverige, får du en unik mulighet til å bli med på en prøveleksjon med en av våre flyinstruktører, i vår Boeing 737 NG simulator!

Reservasjon for en prøveleksjonen må gjøres senest 1 uke før datoen på Pilot Open Day og har et begrenset antall plasser.

Prisen for en prøveleksjon i vår Boeing 737 NG simulator er 95 EUR.

 

Pilot Open Day - B737 Simulator

 

Se kommende arrangementer

Når er neste Pilot Open Day?

Du kan finne datoer for kommende Pilot Open Days på vår arrangementside ved å klikke her.

Se kommende arrangementer

Hvilke byer kan jeg delta på Pilot Open Day?

Pilot Open Days er helt gratis og holdes kontinuerlig i byer i Norge, Sverige, og Danmark.

 • Arendal, Norge
 • Oslo, Norge
 • Västerås, Sverige
 • Göteborg, Sverige
 • København, Danmark
Se kommende arrangementer

Kan jeg gjøre en Pilot Aptitude Test på en Pilot Open Day?

Under Pilot Open Day har du også muligheten til å ta del i den første delen av Pilot Aptitude Test. Pilot Aptitude del 1 koster 100 EUR. Du er nødt til å booke og betale prøven på forhånd for å sikre deg en plass.

Du kan finne mer informasjon i vår Pilot Aptitude Test seksjon.

Hvis du vil lære noen tips og triks som kan trene hjernen din, anbefaler vi at du sjekker ut vår guide.

Registrer deg nå

Karriere og arbeidsmarked

Hvordan ser arbeidsmarkedet ut?

Markedet for piloter ser lysere ut nå enn det har sett ut på mange år. Dette er et resultat av både en jevn økning av antall mennesker som reiser i verden, samt at mange selskaper har eldre piloter som snart pensjonerer seg. Les mer her.

Boeing og Airbus har gjort en utvidet markedsutsikt for behovet av pilot på en verdensbasis de neste 15 årene.

Se Boeings markedsutsikt

Se Airbus markedsutsikt  

Kan jeg bli en Flyinstruktør etter pilotstudiene?

Å jobbe som Flyinstruktør (FI) er en av de mest givende karrierene du kan velge deg innenfor flybransjen. Du vil også tilegne deg verdifull erfaring som både lærer og fartøysjef når du utdanner den nye generasjonen med piloter.

Loggboken din vil også starte å fylle seg opp med timer som fartøysjef, timer som er verdifulle og vil la deg bli oppgradert til Kaptein ved et senere steg i din karriere.

Å bli en Flyinstruktør er ikke for alle. Du må ha en lidenskap for å lære bort, og du bør ha en kreativ måte å tenke på for å bli en bedre lærer. Noen oppdager at de har en lidenskap for å lære bort, noen oppdager dette under sin egen trening når de veileder og hjelper andre klassekamerater.

Les mer om hvordan man blir en Flyinstruktør her.

Finansiering og betaling

Finansiering for Norske studenter

Lånekassen

OSM Aviation Academy er en godkjent fagskole, noe som innebærer at man kan søke om studiestøtte hos Lånekassen dersom man er Norsk student på OSM Aviation Academy i Arendal.

De Norske studentene som får studieplass på OSM Aviation Academy kan i praksis søke 3 lån:

 1. Basislån
 2. Skolepengelån
 3. Ekstralån for trafikkflygerutdanning

40% av basislånet kan bli omgjort til stipend ved fullført utdannelse, mens skolepenelånet og ekstralånet må betales tilbake. 

Hvis du tar privat trafikkflygerutdanning i Norge som er offentlig godkjent, kan du få:

 1. Basislån - 126 357 kroner (for skoleåret 2021 - 2022).
 2. Skolepengelån - 68 136 kroner per studieår.
 3. Ekstralån for trafikkflygerutdanning - 378 105 kroner per studieår.

Totalt blir skolepengelånet og ekstralånet 1 145 196 kroner, og du kan ikke få mer i skolepengelån/ekstralån enn det du faktisk betaler i skolepenger.

Basisstøtte som skal dekke bo- og levekostnader gjenom studietiden utgjør opptil 121 290 kroner per undervisningsår for 2021-2022.

Det er ikke en egen søknad om ekstralånet, du søker automatisk om det hvis du velger stipend og maksimalt lån i den vanlige nettsøknaden og går på en godkjent trafikkflygerutdanning.

OBS! Du kan ikke søke Lånekassen før du har fått godkjent plass hos OSM Aviation Academy.

Finansiering for Svenske studenter

Finansiering - CSN 

Studenter som går ett integrert program på OSM Aviation Academy kan ha rett til studielån fra CSN. Noter at spesielle krav stilles til studenter som ikke er Svenske statsborgere og at du vil ha en høyere sannsynlighet for å få studielån i det landet der du har statsborgerskap.

Følg linken til CSN sin hjemmeside hvis du vil lese mer om hva som skal til for å få studielån fra CSN.

Financing for foreign students

As a foreign student, we recommend you to contact your domestic student loan provider for an individual assessment to see if you are eligible for student funding.

Alternatively, you will have to solve the financial matters through a private loan, savings, or you might be fortunate to get help from your family and friends.  

Kan OSM Aviation Academy tilby stipend?

OSM Aviation Academy jobber for å gjøre studentlivet og pilotutdanningen enklere for ved å tilby stipend og finansielle løsninger. 

Vi tilbyr for øyeblikket ikke stipend, men vi oppdaterer denne siden når muligheten for stipend er tilbake.

Må jeg betale noe for å sikre meg en studieplass?

Utover kostnaden for å gjennomføre en medisinsk undersøkning og kostnaden for en Pilot Aptitude Test, må du betale en registreringsavgift for å sikre deg en plass i vårt integrerte program. 

Faktura for registeringsavgiften sendes ut etter du har søkt og kommet inn på vårt integrerte program og forfaller 14 dager senere. 

Studentboliger

Bo i Arendal, Norge

Studentboliger i Arendal kommer i tillegg til kursavgiften for First Officer Program. Det er studentens ansvar å ordne et sted å bo. Ved mottak av opptakssertifikat gis forslag til utleiere å kontakte.

Finne din egen leilighet
Hvis du har spesielle behov som mer plass eller ønsker et annet sted at bo, foreslår vi at du bruker www.finn.no for å lete etter leiligheter å leie.

Bo i Västerås, Sverige

I Västerås, Sverige, finnes det flere alternative kort- eller langsiktige bomuligheter for studenter.

Du kan lese mer om alternativene her.

Bo i Fort Lauderdale, Florida (USA)

Studentboliger i Fort Lauderdale, Florida (USA)

Skolen eier noen få hus rett ved siden av flyplassen. Hvert hus har tre rom, som vanligvis deles av to studenter. Kostnaden for et delt rom er 600 dollar per måned hvis du betaler måneden på forhånd, ellers er leien 24 dollar per dag hvis du vil bo mindre enn en måned.

Finne din egen leilighet

Du kan også leie en leilighet gjennom AirBnB, eller finne en leilighet på Zillow.com eller apartmentlist.com.

Det er ikke et stort problem å finne en leilighet i området rundt skolen, men vi anbefaler skolens boliger for enkelhets skyld og økonomi. Det gir deg også muligheten til å møte andre elever fra skolen og delta i aktiviteter utenfor flyet (f.eks. spille fotball, gå til stranden, grille og studere sammen).

Studentboliger i Fort Lauderdale kommer i tillegg til kursavgiften for Professional Pilot Program. Det er elevens ansvar å ordne et sted å bo, selv om skolen kan hjelpe med dette.

Det er viktig å være ute i god tid med bestillingen for å garantere et sted å bo.

Generell informasjon

Hva er en "type rating"?

En «type rating» er et kurs hvor du lærer hvordan man operer en spesifikk type flymaskin.

Eter pilotutdanningen på OSM Aviation Academy har du en utdanning som gir deg muligheten til å søke jobb på mange forskjellige Europeiske flyselskaper. Dersom du får et jobbtilbud og når du vet hva slags flymaskin du skal fly, må du igjennom et annet kurs for den spesifikke flytypen. Dette kurset kaller man «type rating».

Som regel er det selskapet man får jobben i som sørger for «type ratingen» til sammen med en treningsorganisasjon, hvor man også lærer flyselskapets Standard Operating Procedures (SOP).

En «type rating» inkluderer både teori og praktisk flytrening med den aktuelle flytypen og tar cirka 6 måneder (varier i forhold til hvilken flytype man tar kurs på og hvilket flyselskap.)

Med andre ord, etter endt utdannelse hos oss, er du kvalifisert til å gjøre en «type rating» på alle flytyper.

Hvilken flytype du må gjøre din «type rating» på, kommer helt an på hvilken flytype flyselskapet opererer med og hvilken flytype de trenger piloter til.

Er flytreningen på engelsk?

Leksjoner, briefinger, og flyleksjonene holdes på engelsk. Alt utskrevet materiale, som f.eks. litteratur, manualer, og sjekklister er også på engelsk.

Hva skjer hvis jeg velger å avbryte utdanningen?

Dersom du avbryter studiene dine før studiestart, er du forpliktet til å betale registreringsavgiften. 

Dersom du avbryter studiene etter utdanningen har påbegynt er du forpliktet til å betale utestående betalinger til skolen. Hvor mye du må betale kommer an på hvor lenge du har vært student på skolen. Dette vil være tydelig beskrevet i din kontrakt med skolen. 

Får jeg sommer og/eller juleferie?

For at det skal være mulig å gjennomføre utdanningen på 20 måneder vil det ikke være planlagt noen sommerferie. Denne tiden på året er idéell for flytrening og det kan derfor ikke forventes at man kan ta sommerferie under utdanningen. 

Juleferie kan man derimot forvente seg under utdanningens løp, ettersom været på vinteren gjør at fraværet av mange elever ikke har like stor påvirkning på progresjonen i treningsplanen. 

Hvilke sertifikater og kvalifikasjoner har jeg etter avsluttet utdanning i ett integrert program?

Etter avsluttet utdanning i ett integrert program på OSM Aviation Academy har man følgende sertifikater og kvalifikasjoner: 

 • EASA CPL(A) | Commercial Pilot License (Aircraft) med
  • Instrument Rating (IR)
  • Multi Engine Piston (MEP) rating
 • EASA ATPL(A) teorieksamen | Airline Transport Pilot License Theory exam
 • EASA MCC | Multi Crew Cooperation kurs
 • Airline Preparation Course (APC) | Advanced Jet Orientation Course (JOC)

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)